Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Yogitch

Stanovy občianskeho združenia

Yogitch

Článok 1

Názov občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia: Yogitch

Článok 2

Sídlo občianskeho združenia

Sídlo občianskeho združenia: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka

Článok 3

Základné ustanovenia

 1. 1. Yogitch (ďalej len „klub“), je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov.
 2. 2. Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť podľa vlastných stanov,  vnútorných predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 4

Poslanie a ciele klubu

 1. 1. Poslaním klubu je spájať všetkých, ktorí majú záujem o jogu. Rozvíjať športovú činnosť a osvetu zameranú na jogu. Viesť ľudí k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, k pozitívnemu mysleniu a k pohybovým aktivitám.
 2. 2. Ciele klubu sú rôznorodé, no vzájomne spolu súvisia. Klub chce:
 3. a. v oblasti športu a pohybu
 4. ponúkať svojim členom športové aktivity so zameraním sa na jogu. Joga je súbor pohybových a aeróbnych aktivít. Pri tomto cvičení sa posilňuje celé telo. Počas niekoľkých hodín cvičenia jogy človek začne pozorovať množstvo pozitívnych zmien. Človek sa naučí lepšie a hlbšie dýchať, získa fyzickú rovnováhu. Cvičením získa človek  pružné, vitálne telo bez tuhých kĺbov a skrátených šliach. 
 5. vytvárať vhodné prostredie a organizovať cvičenia, pobyty, workshopy a semináre pre členov klubu, deti, mládež a dospelých,
 6. viesť cvičenia vo forme krátkodobých a dlhodobých lekcií a kurzov,
 7. vedenie o organizovanie propagačno-vzdelávacích aktivít pre členov a verejnosť,
 8. vedenie a organizovanie školení pre budúcich inštruktorov,
 9. nákup a poskytovanie pomôcok na cvičenie,
 10. nákup a poskytovanie odevov a úborov na cvičenie,
 11. uskutočňovať iné podporné aktivity,
 12. zabezpečenia priestorov pre členov a verejnosť na aktivity združenia,
 13. v prípade potreby realizuje informačnú a poradenskú činnosť,
 14. získava finančné prostriedky, organizuje sponzorskú a hospodársku činnosť v doplnkovom rozsahu za účelom získania prostriedkov na realizáciu svojho poslania,
 1. d. v starostlivosti o členov
 2. vytvárať atmosféru pomoci a spoluúčasti prostredníctvom finančného, ekonomického, materiálno - technického, personálneho, administratívneho, bezpečnostného a sociálneho zabezpečovania podmienok činnosti klubu a jeho členov,
 3. organizovať kurzy, prednášky, šíriť odborné informácie prostredníctvom internetu, 
 4. obhajovať a chrániť záujmy klubu a jeho členov,
 5. finančnými príspevkami podporovať činnosť členov klubu,
 6. e. v oblasti publikačnej
 7. publikovať články, vydávať knihy a iným spôsobom šíriť informácie so zameraním na poslanie a ciele klubu,
 8. vydávanie metodických a študijných materiálov pre členov i nečlenov, záujemcov o jogu.
 9. f. v oblasti pomoci a spolupráce
 10. sympatizovať s organizáciami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí,
 11. spolupracovať s osobami a organizáciami v rovnakých oblastiach ako je poslanie a ciele klubu a podporovať ich činnosť prostredníctvom finančných príspevkov.

Článok 5

Doba trvania

Klub sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 6

Členstvo

 1. 1. Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
 2. 2. Členom klubu môže byť každá fyzická a právnická osoba za podmienok ustanovených v ďalších ustanoveniach tohto článku. Maloletí sa môžu stať členom iba na základe písomnej prihlášky podpísanej rodičom, resp. ich zákonným zástupcom.
 3. 3. Členovia klubu sú povinní platiť členské príspevky, s výnimkou čestných členov. Výšku členských príspevkov, podmienky ich platenia a podrobnosti o členstve bližšie určí vnútorný predpis klubu.
 4. 4. Druhy členstva:
 5. a. Riadny člen

Riadnymi členmi klubu sú členovia prípravného výboru, z ktorých sa po právoplatnosti registrácie stáva valné zhromaždenie klubu. Za riadneho člena klubu môže byť zvolený absolútnou väčšinou hlasov valného zhromaždenia registrovaný člen klubu; členstvo vzniká dňom jeho zvolenia.

 1. a. Registrovaný člen

Registrovaným členom klubu sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu. Členstvo vzniká dňom zaplatenia prvého členského príspevku alebo finančného daru. Na registrované členstvo v klube nie je právny nárok.

 1. b. Čestný člen

Čestným členom klubu sa môže stať osoba, ktorá významným spôsobom prispela k šíreniu jeho dobrého mena, respektíve ktorá významnou mierou prispieva k jeho rozvoju. O čestnom členstve v klube rozhoduje valné zhromaždenie. Členstvo vzniká dňom jeho schválenia valným zhromaždením.

 1. 5. Členstvo v klube zaniká:
 2. a. dobrovoľným vystúpením z členstva - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení podpísaného vystupujúcim členom, ktoré je adresované štatutárnemu orgánu klubu,
 3. b. zánikom klubu,
 4. c. úmrtím člena klubu, v prípade fyzickej osoby, respektíve zánikom člena klubu v prípade právnickej osoby,
 5. d. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 6. e. vylúčením člena klubu – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady,
 7. f. odvolaním riadneho člena klubu – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.
 8. 6. Správna rada môže vylúčiť člena klubu najmä z dôvodu, že:
 9. a. nezaplatil členský príspevok určený vo vnútorných predpisoch klubu, a to ani pol roka po stanovenom termíne,
 10. b. opätovne a napriek výstrahe porušuje alebo neplní si členské povinnosti, ustanovenia týchto stanov alebo iných vnútorných predpisov klubu, záväzné rozhodnutia valného zhromaždenia a správnej rady klubu,
 11. c. opätovne a napriek výstrahe porušuje, neplní alebo inak marí plnenie predmetu činností klubu.
 12. 7. O vylúčení rozhoduje správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na valné zhromaždenie klubu.

Článok 7

Práva členov

Člen klubu má právo:

 1. a. podieľať sa na činnosti klubu,
 2. b. voliť a byť volený do orgánov klubu po dovŕšení 18. roku života,
 3. c. obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
 4. d. byť informovaný o činnosti klubu a o rozhodnutiach orgánov klubu,
 5. e. využívať služby, zúčastňovať sa podujatí, ktoré klub organizuje,
 6. f. používať zariadenia a služby, ktoré má klub k dispozícii pre svoju činnosť.

Článok 8

Povinnosti členov

Povinnosti člena klubu sú:

 1. a. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov klubu a ich rozhodnutia,
 2. b. pomáhať pri plnení poslania a cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 3. c. ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu,
 4. d. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu,
 5. e. vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play,
 6. f. dbať na dobré meno klubu,
 7. g. riadne a včas platiť členské príspevky,
 8. h. plniť funkcie a úlohy, ktorými ho klub poverí.

Článok 9

Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 1. a. valné zhromaždenie alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 2. b. správna rada,
 3. c. prezident a viceprezident,
 4. d. revízor.

Článok 10

Valné zhromaždenie

 1. 1. Najvyšším orgánom klubu je valné zhromaždenie, utvorené z riadnych členov klubu.
 2. 2. Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz za kalendárny rok správna rada, na základe vlastného uznesenia, písomnej žiadosti revízora alebo písomnej žiadosti riadnych členov, a to najneskôr do 2 mesiacov po predložení písomnej žiadosti.
 3. 3. Valné zhromaždenie:
 4. a. schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy, symboliku klubu, ich zmeny a dodatky,
 5. b. určuje hlavné smery činnosti klubu,
 6. c. odporúča správnej rade strategické ciele,
 7. d. schvaľuje plán činnosti, správu o hospodárení a správu o činnosti, ktoré mu predkladá správna rada,
 8. e. volí a odvoláva členov správnej rady, prezidenta, viceprezidenta a revízora,
 9. f. volí a odvoláva riadnych členov klubu,
 10. g. schvaľuje čestných členov klubu,
 11. h. rozhoduje o zrušení klubu zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 12. i. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam správnej rady.
 13. 4. Valné zhromaždenie, respektíve mimoriadne valné zhromaždenie, je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov klubu. Valného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý riadny člen klubu.
 14. 5. Každý riadny člen klubu má jeden hlas.
 15. 6. Zasadnutie valného zhromaždenia riadi prezident alebo viceprezident klubu, respektíve osoba nimi poverená.
 16. 7. Valné zhromaždenie rozhoduje prostredníctvom uznesení. Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov klubu.
 17. 8. Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu valnému zhromaždeniu.
 18. 9. Zo zasadania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Jej vyhotovenie zabezpečuje prezident klubu. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, prezident, alebo nimi poverená osoba, ktorá riadi zasadnutie valného zhromaždenia a jeden overovateľ.

Článok 11

Správna rada

 1. 1. Výkonným orgánom klubu je správna rada. Za svoju činnosť je zodpovedná valnému zhromaždeniu. Správna rada riadi činnosť klubu na dennodennej báze a robí kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú chodu klubu a rozvoja jeho aktivít.
 2. 2. Má najmenej troch členov, z ktorých jeden je prezidentom a druhý viceprezidentom.
 3. 3. Rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, ktoré nie sú vyhradené stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 4. 4. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí najmä:
 5. a. riadiť a zabezpečovať činnosti klubu v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
 6. b. rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou klubu,
 7. c. zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania valného zhromaždenia a prípravu materiálov na tieto zasadania, napríklad plán činnosti, ročné správy o činnosti a o hospodárení klubu,
 8. d. zabezpečovať realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
 9. e. zodpovedať za hospodárenie klubu, za vedenie účtovníctva a účtov klubu, za vypracovanie účtovnej závierky a podanie daňového priznania,
 10. f. predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na vymenovanie a odvolanie revízora, prezidenta, viceprezidenta a členov správnej rady,
 11. g. vypracovávať návrhy vnútorných predpisov klubu,
 12. h. rozhodovať o rozsahu a zmenách aktivít klubu,
 13. i. rozhodovať o spôsobe, rozsahu a forme externej prezentácie klubu,
 14. j. rozhodovať o prijatí nových registrovaných členov,
 15. k. rozhodovať o vylúčení alebo vyškrtnutí členov klubu.
 16. 5. Schádza sa podľa potreby a je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 17. 6. Rozhodnutia prijíma konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, pokiaľ zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta a v prípade jeho neprítomnosti hlas viceprezidenta.

Článok 12

Štatutárny orgán

 1. 1. Štatutárnym orgánom klubu je prezident a viceprezident, ktorí konajú v mene klubu samostatne a majú právo disponovať s majetkom klubu.
 2. 2. Podpisovanie za klub sa uskutočňuje tak, že k názvu klubu, či k oficiálnej pečiatke klubu pripojí svoj podpis prezident alebo viceprezident.
 3. 3. Prezident je zodpovedný za celkovú koordináciu a činnosť správnej rady, najmä za zabezpečovanie pracovnoprávnych vzťahov a personálnej politiky, uzatváranie zmlúv, disponovanie s prostriedkami na bankovom účte a podobne.
 4. 4. Viceprezident zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti. Je zodpovedný za ekonomiku, t.j. hlavne za zabezpečenie vedenia účtovníctva a ostatných evidencií.

Článok 13

Revízor

 1. 1. Kontrolným orgánom klubu je revízor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu klubu.
 2. 2. Volí a odvoláva ho valné zhromaždenie na základe návrhu správnej rady.
 3. 3. Revízor nemôže byť členom ostatných orgánov klubu.
 4. 4. Dozerá na hospodárenie klubu, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 5. 5. Revízor má právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady a valného zhromaždenia s poradným hlasom.

Článok 14

Zásady hospodárenia

 1. 1. Klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. 2. Cieľom klubu nie je vytvárať zisk.
 3. 3. Všetky finančné prostriedky klubu sa ukladajú na samostatný účet, zriadený v peňažnom ústave.
 4. 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
 5. a. členských príspevkov,
 6. b. darov peňažnej i nepeňažnej povahy vrátane poskytnutých služieb od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 7. c. dotácií, príspevkov a grantov od právnických osôb, zo štátneho rozpočtu alebo iných organizácií,
 8. d. príjmov z verejných zbierok, z lotérií a iných podobných hier,
 9. e. dedičstva v peňažnej forme alebo príjmu z predaja dedičstva získaného v inej forme,
 10. f. príjmov podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t.j. z podielu 2% zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb,
 11. g. výnosov z majetku klubu,
 12. h. príjmov z  činností klubu pri naplňovaní jeho poslania a cieľov,
 13. i. príjmov z predaja vlastnej literatúry, tovarov a služieb podporujúcich poslanie klubu a jeho ciele.
 14. 5. Klub môže v doplnkovom rozsahu k záujmovej činnosti vykonávať aj podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami.
 15. 6. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti klubu sa môžu použiť len na podporu cieľov a poslania klubu.
 16. 7. Evidencia príjmov a výdavkov sa vedie formou jednoduchého účtovníctva, v prípade že klub bude podnikať musí viesť podvojné účtovníctvo.

Článok 15

Zrušenie klubu

 1. 1. Klub sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo dobrovoľným zlúčením s iným združením, ak o jeho zrušení rozhodne uznesením valné zhromaždenie.
 2. 2. Pri zrušení združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75k). Valné zhromaždenie vymenuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky klubu. S likvidačným zostatkom klubu naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia tak, že sa buď rozdelí medzi riadnych členov klubu alebo sa použije na podporu projektov vyhovujúcich cieľu klubu. Zánik klubu oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 3. 3. Klub zaniká dňom výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

 1. 1. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa vnútorných predpisov klubu.
 2. 2. Klub vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, kedy nadobúdajú účinnosť aj tieto stanovy.
 3. 3. Zmeny a úpravy v stanovách schvaľuje valné zhromaždenie.

Bratislava, 20.02.2021